تدریس کتاب صرف ساده

محدوده: از ابتدای  قسمت عربی تا مباحث شتی
استاد: محمدجواد کاشانی مطلق
ساعات آموزشی: 12 ساعت

واحد درسی: 3 واحد