نام درس: فقه موجز 2

منبع: کتاب «دراسات موجزة فی فقه الإمامیّة» 

محدوده: از ابتدای کتاب نکاح تا کتاب دیات

استاد: حجت الاسلام علی فانی

محدوده: از جزء 18 (سوره مومنون)